Miljö och kvalitetspolicy

 

Vi arbetar hela tiden med  vår miljö och kvalitetspolicy för att kunna erbjuda våra beställare en trygg och säker leverans av tjänster.

Miljöpolicy

 

Din Elkontakt i Kungälv är ett elteknikföretag som är med dig in i framtiden med installationer av hög kvalité och med ett stort engagemang inom t. ex service & nyproduktion, laddning av elfordon, elproduktionsanläggningar, energilager och energilogistik.

Inom Din Elkontakt i Kungälv är vår vision att varje medarbetare skall vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. En av förutsättningarna för att nå denna vision är att vi alla tar miljöfrågorna på stort allvar. Omtanke om människor och miljö måste därför prägla allt vårt arbete. Genom kontinuerlig kunskapsutveckling har Din Elkontakt i Kungälv möjlighet till att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Några exempel på dessa installationslösningar är laddning av elfordon, solcellsanläggningar och energibesparingssystem. Din Elkontakt i Kungälv har för vision att även byta ut den fossila bilflotta företaget besitter idag till rena elbilar. Vi är på god väg och flottan består idag av 4st rena elbilar och 2st fossilbilar. Solcellsinstallationer är också en stor del av vårt miljötänk då visionen är att tanka våra elbilar med energi från solen.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Utveckling och förbättring kring miljöarbetet med hjälp av handlingsplaner, preciserade mål och kunders önskemål.
 • Vårt åtagande är att ständigt förbättra miljöledningssystemet.
 • Vårt åtagande är även att skydda miljön inklusive förebyggande av föroreningar och andra specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar.
 • Vi skall med miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion.
 • Minskning av miljöbelastning genom optimering av transporter och hantering av det avfall som uppstår i projekten på ett ansvarsfullt sätt.
 • Genom information och utbildning försöker vi bidra vi till en ansvarstagande och bevarande syn på miljön hos såväl medarbetare på företaget som hos våra kunder.
 • Vi talar varmt om sådana produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.
 • Genom att minska el-förbrukning kan våra tjänster bidra till en hållbar utveckling med hjälp av energibesparande åtgärder. Vid projektgenomgång skall uppdragsgivaren alltid få information om bra miljöval samt vilka risker som kan finnas i det specifika projektet.
 • Vi uppfyller eller överträffar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss.

 

Kvalitetspolicy

 

Inom Din Elkontakt i Kungälv har vi en klar och tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.

Din Elkontakt i Kungälv är ett elteknikföretag som är med dig in i framtiden med installationer av hög kvalité och med ett stort engagemang inom t. ex service & nyproduktion, laddning av elfordon, elproduktionsanläggningar, energilager och energilogistik. Våra kunder är grunden för företagets existens. Genom att motsvara kundernas förväntningar skapar vi ett värde tillsammans. Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett starkt förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

 

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Leverans av produkter och tjänster av hög kvalitet som motsvarar kunders förväntningar, behov och krav.
 • Samtliga åtaganden utförs på ett ändamålsenligt, fackmannamässigt och prisvärt sätt.
 • Vi skall uppfylla relevanta bindande krav genom bland annat ansvarstagande och kunnande inom yrket och branschen.
 • Kundrelationerna är trevliga, öppna och ärliga samt med målsättning att alltid uppfylla eller överträffa förväntningarna.
 • Kontinuerlig utbildning/fortbildning sker såväl inom företaget som i extern utbildares regi. Detta för att en hög kompetens ska uppehållas och förstärkas samt att verksamheten kontinuerligt förbättras, utvecklas och breddas.
 • Vi uppfyller eller överträffar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss.
 • Kvalitetsmedvetna leverantörer och samarbetspartners som ger en god service.
 • Utveckling och förbättring kring kvalitetsarbetet med hjälp av handlingsplaner, preciserade mål och kunders önskemål.
 • Vi skall med kvalitetsansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion.
 • Slutprodukten skall motsvara de avsikter, krav samt förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.
 • Uppdrag som vi åtar oss genomförs och levereras inom de tidsramar som avtalats och pris enligt överenskommelse.
 • Vi strävar mot att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.
 • Vårt mål är att varje uppdrag skall leda till en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till oss.